ZACHOWANIE KONSUMENTA

W tym przypadku konsumpcją nazy­wamy także zachowania konsumenta na rynku, nie tylko w gospodarstwie domowym. Rozważamy więc znacznie bardziej złożony proces, w którym splatają się elementy ekonomicznej sytuacji konsumenta z elementami stanu gospodarki (stan rynku, ceny, płace, import itd.), elementy socjologiczne, takie jak pozycja społeczna i przynależność do różnych grup konsumenta, z elementami jego psychologii… Czytaj więcej »

BARDZO WAŻNE RÓŻNICOWANIE

Jest to bardzo ważne rozróżnienie, gdyż poza analizą zo­stawiamy to wszystko, co dzieje się na rynku, a co najbardziej interesuje ekonomistów badających kon­sumpcję.W drugim znaczeniu konsumpcja stanowi proces złożony z działań i zachowań człowieka zmie­rzających do pośredniego i bezpośredniego zaspokajania potrzeb. Możemy więc mówić o konsumpcji jako o zachowaniach konsumpcyjnych jednostek i zbiorowości, polegających na… Czytaj więcej »

ZASPOKOJENIE GŁODU

Zaspokojenie głodu na­stępuje w wyniku zjedzenia pewnej ilości pożywie­nia, przy czym sam akt jedzenia skupia tutaj naszą uwagę. Jest to akt krótkotrwały. Lecz bezpośrednie zaspokajanie potrzeby może składać się także z sze­regu czynności, jak np. codzienne wkładanie i no­szenie ubrania, użytkowanie naczyń do gotowania i jedzenia, czy mebli w mieszkaniu itp. W tym zna­czeniu konsumpcja… Czytaj więcej »

W PIERWSZYM ZNACZENIU

Nie wnikając bliżej w kwestie dotyczące stosowania tego terminu w różnych naukach oraz w różnych językach, które możemy spotkać we współczesnych naukach ekono­micznych, dla rozpoczęcia naszych analiz wyróżnia­my tay różne stany rzeczy czy też trzy różne zja­wiska i procesy nazywane konsumpcją. W pierwszym znaczeniu konsumpcja oznacza bezpośredni akt spożycia, czyli bezpośrednie zaspo­kojenie pewnej potrzeby przez… Czytaj więcej »

ANALIZA PROCESU KONSUMPCJI

Nawiązując do poprzednich rozważań, doty­czących swoistych potrzeb występujących w róż­nych wymiarach życia jednostki i w różnych eta­pach jej rozwoju, musimy zastanowić się, czy zaspo­kajanie wszelkich potrzeb jest zużywaniem zasobów i od razu narzuca nam się odpowiedź, że istnieje sze­roki zestaw potrzeb, których zaspokojenie przebiega poza sferą zasobów materialnych. Ponadto w jeżyku potocznym termin konsumpcja bardzo… Czytaj więcej »

POWSTAWANIE POTRZEB

Aby jednak odpowiedzieć na te pytania, trzeba zastanowić się bliżej nad procesami powstawania i rozwoju potrzeb, mechanizmami ich zaspokajania, a następnie podjąć próbę zanalizowania skutków konsumpcji w rozwoju jednostek. Zacznijmy od banalnego stwierdzenia, że aby żyć, człowiek musi zaspokajać swoje potrze­by, zużywając do tego celu różne zasoby wy­stępujące w jego środowisku czy to naturalnym, czy… Czytaj więcej »

CZYNNIK MOTORYCZNY

W ten sposób docho­dzimy do zagadnienia mechanizmów powstawania, rozwoju, przekształcania i zanikania potrzeb, jako istotnych czynników w procesie rozwoju człowieka i do zagadnienia konsumpcji w tym procesie. Rozwa­żania nad „wewnętrzną” logiką konsumpcji i nad tworzeniem się spójnych zestawów środków zaspo­kajania potrzeb konsumpcyjnych 47 wskazują pewien kierunek analizom starającym się wyjaśnić rolę kon­sumpcji w rozwoju jednostki.Jeżeli… Czytaj więcej »

POTRZEBY JAKO HIERARCHIA

Teoria Maslowa ujmuje potrzeby jakc hie­rarchię i jako system, w którym zaspokojenie po­trzeb jest ustopniowane, zaspokojenie potrzeb niż­szych warunkuje rozwój i zaspokojenie potrzeb wyż­szych. Wydaje mi się jednak, że nie istnieje taki sys­tem spójny i takie zależności, że potrzeby występują we wszystkich wymiarach jednocześnie, że mogą być odczuwane, definiowane i selekcjonowane ze wzglę­du na intensywność… Czytaj więcej »

PRÓBA USTALENIA

Spróbujmy ustalić jakiś orientacyjny zestaw różnych etapów rozwoju jednostki ludzkiej w róż­nych wymiarach jej istnienia. Załączony schemat, który spełnia tylko rolę pomocniczą, gdyż nie inte­resujemy się tutaj całością procesów rozwoju czło­wieka, a chodzi nam jedynie o ogólny zarys pozwa­lający na pokazanie, jaką rolę w nim gra konsumpcja w sensie ekonomicznym, zawiera etapy rozwoju jed­nostki w… Czytaj więcej »