Category Archives: Konsumpcja

W PERSPEKTYWIE

W tej perspektywie można mówić o kilku wymiarach istnienia człowieka i jego rozwoju w tych wymiarach. Na potrzeby tej książki przyjmuję czte­ry rodzaje definicji czy też koncepcji człowieka:człowiek jako jednostka, czyli indywidu­alny system biologiczno-psychiczny;człowiek jako uczestnik gospodarki, czyli pewien system przedmiotów posiadanych lub użyt­kowanych;człowiek jako uczestnik grup społecznych, czyli system społeczny, rozwijający się jako całość <rozbiorowa;człowiek jako uczestnik cywilizacji i kul­tury rozwijający się jako element całego systemu kulturowego.Jest to oczywiście systematyzacja kontro­wersyjna, której można wiele zarzucić. Na przykład to, że wystarczy przecież przyjąć jeden podstawowy wymiar egzystencji człowieka, a mianowicie wymiar indywidualny, gdyż zarówno posiadanie, jak i ucze­stnictwo w systemach gospodarczych, społecznych 30 i kulturowych można badać w przejawach indywidualnych.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aurelia Kowacka i pasjonuję się modą. Na co dzień pracuję w sklepie firmowym bardzo znanej i cenionej w świecie mody marki. Mam nadzieję, że moje propozycje stylizacji Ci się spodobają. Zapraszam do śledzenia mojego bloga !

KUMULACJA WYNIKÓW DZIAŁAŃ

Co więcej, można podnieść, że tylko je­dnostka i jej zachowania są zasadniczą realnością obserwowalną empirycznie i że to, co mówimy o    grupach czy systemach kulturowych, jest zawsze wynikiem działań czy kumulacji wyników działań poszczególnych jednostek, że nigdy nie działa grupa ani system kulturowy, tylko zawsze konkretne jed­nostki. Otóż wspominam tutaj zagadnienia ontologii społecznej, żeby się od nich zdystansować. Nie bę­dziemy sprowadzali rozważań na taką płaszczyznę, przyjmując w zasadzie język poszczególnych nauk, wykorzystywanych w tych rozważaniach i operując kompleksami danych stosowanych przez te nauki, bez próby dokonywania „redukcji indywidualizują­cej” — używając wyrażenia Czesława Znamierow­skiego.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aurelia Kowacka i pasjonuję się modą. Na co dzień pracuję w sklepie firmowym bardzo znanej i cenionej w świecie mody marki. Mam nadzieję, że moje propozycje stylizacji Ci się spodobają. Zapraszam do śledzenia mojego bloga !

CZŁOWIEK JAKO JEDNOSTKA

Można też wysunąć zarzut, że człowiek z ko­nieczności musi istnieć w tych wymiarach, a może jeszcze w wielu innych, że nie istnieje tylko jako or­ganizm jednostkowy czy tylko jako część grupy spo­łecznej, czy jako część systemu ekonomicznego. To jest oczywiste, ale powyższe rozróżnienia są koniecz­ne z powodów metodycznych, umożliwią bowiem przeprowadzenie analiz w sposób bardziej przej­rzysty.Podstawą wszelkiego określenia człowieka musi być dany przeciętny egzemplarz homo sapiens, wykazu­jący podstawowy zestaw cech, co pozwala zakwali­fikować go do normy gatunkowej w obrębie rozpa­trywanej grupy społecznej. Człowiek jako jednostka jest systemem organicznym, organizmem biologicz­nym; zorganizowanym systemem, którego struktura wyznacza funkcje i stałą wymianę energii ze środo­wiskiem dostarczającym mu środków do zaspokoje­nia jego potrzeb.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aurelia Kowacka i pasjonuję się modą. Na co dzień pracuję w sklepie firmowym bardzo znanej i cenionej w świecie mody marki. Mam nadzieję, że moje propozycje stylizacji Ci się spodobają. Zapraszam do śledzenia mojego bloga !

W ODRÓŻNIENIU OD ZWIERZĄT

W odróżnieniu od zwierząt człowiek żyje w środowisku otwartym, tzn. umie i może się przystosować do zmieniających się warunków, stąd cechy środowiska nie determinują tak dalece jego procesów życiowych i jego zachowań, jak środowiska zamknięte innych zwierząt. Niemniej jednak ten proces wymiany zachodzący między organizmem człowieka a jego środowiskiem jest dla naszego za­gadnienia ważny. Może on być rozpatrywany w skali poszczególnych jednostek, całego gatunku czy też poszczególnych grup ludzkich, żyjących w specyficz­nych środowiskach przyrodniczych. Konsumpcja jest mechanizmem tej wymiany i jej konieczności orga­niczne warunkują rozwój jednostki.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aurelia Kowacka i pasjonuję się modą. Na co dzień pracuję w sklepie firmowym bardzo znanej i cenionej w świecie mody marki. Mam nadzieję, że moje propozycje stylizacji Ci się spodobają. Zapraszam do śledzenia mojego bloga !

JEDNOSTKA JAKO ORGANIZM

Konsumpcja człowieka pierwotnego była wyrazem przystosowa­nia się organizmu do środowiska naturalnego, a któ­re ówczesna technika i narzędzia mogły zmieniać tylko w minimalnym stopniu. Powstaje zatem pyta­nie: jak dalece te organiczne konieczności wynika­jące z budowy organizmu i jego genetycznie uwarun­kowanych funkcji kształtują naturalne potrzeby je­dnostki oraz jakie są mechanizmy procesu, które mo­glibyśmy nazwać „indywidualizacją potrzeb”? Jednostka jako organizm wykazuje oczywiś­cie wszystkie lub prawie wszystkie cechy gatunko­we, niemniej jednak jest także z punktu widzenia biologicznego pewną indywidualnością, tzn. posiada pewne cechy organiczne wyróżniające ją od innych.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aurelia Kowacka i pasjonuję się modą. Na co dzień pracuję w sklepie firmowym bardzo znanej i cenionej w świecie mody marki. Mam nadzieję, że moje propozycje stylizacji Ci się spodobają. Zapraszam do śledzenia mojego bloga !

NAJBARZIEJ UDERZAJĄCA CECHA

Wydaje się, że najbardziej uderzającą cechą gątunku homo sapiens jest to, że wśród czterech miliar- 6 dów jego członków nie ma dwóch egzemplarzy zu­pełnie identycznych. Jakie są organiczne podstawy tej indywidualności, tzn. w jaki sposób wytwarza się w organizmie, w procesie jego wzrostu biologicz­na indywidualność? Czy jest ona podstawą jego psy­chologicznej indywidualności? Czy rozwój indywi­dualności biologicznej jest warunkiem wytwarzania się indywidualnych zdolności i mechanizmów psy­chologicznych składających się na indywidualność jednostki? Zostawmy szukanie odpowiedzi biologom, podkreślając tylko, że wyjaśniłyby one wiele waż- nych problemów ludzkich.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aurelia Kowacka i pasjonuję się modą. Na co dzień pracuję w sklepie firmowym bardzo znanej i cenionej w świecie mody marki. Mam nadzieję, że moje propozycje stylizacji Ci się spodobają. Zapraszam do śledzenia mojego bloga !

DZIAŁAJĄCY SYSTEM

Człowiek jako organizm interesuje nas prze­de wszystkim jako system działający; konsumpcja jest procesem umożliwiającym organizmowi działa­nia, a indywidualizacja biologiczna powoduje indy­widualizację potrzeb, a zatem także indywidualne dążenia i działania nie tylko konsumpcyjne, ale twórcze i inne.Nie tracąc z pola uwagi cech gatunkowych organizmu, musimy jednak stwierdzić, że z punktu widzenia naszego zagadnienia interesują nas przede wszystkim procesy indywidualizacji biologicznej po­szczególnych egzemplarzy homo sapiens, gdyż bez niej zachowania konsumpcyjne także nie byłyby in­dywidualizowane, a zatem całość gatunku zaspoka­jałaby swoje potrzeby w podobny sposób i zróżni­cowania wzorów konsumpcji, mające swoje podsta­wy w indywidualizacji biologicznej, byłyby także nieznaczne.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aurelia Kowacka i pasjonuję się modą. Na co dzień pracuję w sklepie firmowym bardzo znanej i cenionej w świecie mody marki. Mam nadzieję, że moje propozycje stylizacji Ci się spodobają. Zapraszam do śledzenia mojego bloga !

DONIOSŁOŚĆ BIOLOGICZNEJ TEORII

Z tego wynika doniosłość biologicznej teorii organizmu, a zwłaszcza jego stosunków energetycz­nych ze środowiskiem, dla określenia roli, jaką w rozwoju i funkcjonowaniu organizmu spełnia kon­sumpcja będąca mechanizmem tych stosunków .Powstaje bowiem pytanie: w jaki sposób po­ziom, rodzaj i jakość konsumpcji przyczynia się do różnicowania procesów rozwoju organizmu człowie­ka, podnosi czy osłabia jego możliwości działania, je­go zdolność do różnicowania swoich zachowań indy­widualnych i oczywiście także gatunkowych czy gru­powych? Waga tego pytania przejawia się w pełni po wskazaniu znaczenia konsumpcji dla rozwoju cech drugiego, tj. „psychicznego” systemu jednostki.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aurelia Kowacka i pasjonuję się modą. Na co dzień pracuję w sklepie firmowym bardzo znanej i cenionej w świecie mody marki. Mam nadzieję, że moje propozycje stylizacji Ci się spodobają. Zapraszam do śledzenia mojego bloga !

PSYCHOLOGICZNE KONCEPCJE

Psychologiczne koncepcje człowieka rozwija­jące się na przestrzeni wielu kultur, od koncepcji magicznych, religijnych do współczesnej psycholo­gii, starały się zrozumieć te dwa podstawowe wy­miary egzystencji duchowej człowieka — gatunko­wy i indywidualny. Nasze zainteresowanie tym za­gadnieniem jest tutaj wyznaczone zakresem posta­wionego problemu: wpływu konsumpcji na zacho­wania człowieka. System psychiczny, bez względu na to, jaka jest jego natura, budowa i zasady dzia­łania, jest motorycznym systemem zachowań czło­wieka. Jest więc zarazem środkiem i celem.Jest środkiem jako system motoryczny, jako system spostrzegający, interpretujący, rozumiejący, czujący, decydujący itd., a równocześnie jako indywidualność twórcza jest celem samym w sobie i wartością, bez której nie ma ani rozwoju grup społecznych, ani sy­stemów kulturowych.

Witaj na moim blogu! Nazywam się Aurelia Kowacka i pasjonuję się modą. Na co dzień pracuję w sklepie firmowym bardzo znanej i cenionej w świecie mody marki. Mam nadzieję, że moje propozycje stylizacji Ci się spodobają. Zapraszam do śledzenia mojego bloga !